Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste / Awanic Oy

Laadittu 26.9.2019 / Päivitetty 19.9.2022

Tämän tietosuojaselosteen avulla kerromme keskeiset käytäntömme tietojen keräämisestä, käyttämisestä ja säilyttämisestä sekä tässä rekisterissä olevien rekisteröityjen oikeuksista.

Rekisteröidyillä tarkoitetaan asiakkaita sekä asiakas- ja yhteistyöorganisaatioiden ilmoittamia yhdyshenkilöitä.

1. Rekisterinpitäjä

Awanic Oy

Rautatienkatu 26 B 32

33100 Tampere

2. Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa

Anssi Kuosmanen

Sähköposti: tietosuojavastaava@awanic.fi

3. Rekisterin nimi

Awanic Oy:n asiakasrekisteri. Rekisterin rekisteröityjä ovat Awanic Oy:n asiakkaat ja asiakas- ja yhteistyöorganisaatioiden ilmoittamat yhdyshenkilöt.

Yhdyshenkilöt ovat asiakasorganisaation nimeämiä henkilöitä.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja rekisterin pitämisen perusta

Awanic Oy rekisterinpitäjänä tai sen sopimuksin valtuutetut henkilötietojen käsittelijät käyttävät henkilötietoja henkilötietolainsäädännön mukaisesti seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen sekä tiedottaminen
 • Tuotteiden ja palvelujen toimitus, kehittäminen ja käyttäminen
 • Sopimussuhteen mukaisten vastuiden hoito

Henkilötietojen käsittely perustuu kulloinkin voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaisiin perusteisiin kuten:

 • Sopimussuhteeseen rekisteröidyn / asiakasorganisaation ja Awanic Oy:n välillä
 • Rekisteröidyn suostumukseen, kun rekisteröity on antanut suostumuksensa muuhun Awanic Oy:n erikseen pyytämään suostumukseen.

Lisäksi Awanic Oy:n henkilötietojen käsittely perustuu muihin pakottaviin, lakisääteiseen velvoitteeseen, kuten kirjanpitolakiin.

5. Rekisterin tietosisältö

Asiakastiedot:

 • nimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • laskutusosoite
 • tilaushistoria

Verkkokäyttäytyminen:

 • käytetyt palvelut
 • evästeet
 • aineistojen lataukset, suoritetut kurssit
 • sivujen selaustieto
 • selaintyyppi
 • IP-osoite

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita koskevat tiedot saadaan asiakkailta itseltään mm. tarjouspyyntöjen, tilausten, sopimusten, palvelun käytön ja muiden (asiakaspalvelu)kontaktien yhteydessä.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Rekisteröidyn tietoja ei luovuteta Awanic Oy:n lukuun toimivien palvelukokonaisuuden tuottamiseen osallistuvien kolmansien tahojen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn nimenomaista suostumusta.

8. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

9. Tietojen säilytys

Rekisteröidyn tietoja säilytetään vain niin kauan kuin on tarpeen kohdassa 4 määriteltyjen tarpeiden toteuttamiseksi. Verkkokoulutusten Avaimet käteen –asiakkailla rekisteröidyn tietojen säilytysaika on 5 vuotta käytön lopettamisesta, ellei muuta sovita.

10. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot kerätään tietokantoihin, jotka on suojattu palomuurein, salasanoin sekä muilla tarpeellisilla teknisillä keinoilla.

Tietoihin on käyttöoikeus vain Awanic Oy:n palveluksessa olevilla henkilöillä tai sen sopimuksin valtuuttamilla toimijoilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään.

Awanic Oy edellyttää henkilöstöltään ja yhteistyökumppaneiltaan sitoutumista asiakastietojen salassapitoon.

Manuaalisessa muodossa olevaa aineistoa säilytetään Awanic Oy:n käytössä olevissa toimitilassa, joka on lukittu ja valvottu.

11. Rekisteröidylle aiheutuvan riskin hallinta

Henkilötietojen käsittelyssä Awanic Oy:n ehdottomana tavoitteena on käsitellä tietoja siten, ettei siitä aiheudu riskiä rekisteröidyille.

Riskienhallinnan toimenpiteisiin kuuluvat mm. säännöllinen riskien havainnointi ja henkilöstön koulutus.

Tietoturvaloukkauksen sattuessa arvioidaan riski rekisteröidylle. Mikäli arvioidaan rekisteröidyn oikeuksille ja vapauksille syntyvän korkea riski, ilmoitetaan loukkauksesta ensi tilassa rekisteröidylle.

12. Rekisteröidyn oikeudet

12.1 Oikeus saada pääsy tietoihin ja tarkastaa tiedot

Rekisteröidyllä on oikeus saada jäljennös paperisessa tai yleisesti käytetyssä sähköisessä muodossa ja tarkastaa tässä selosteessa kuvatut, omat tietonsa. Tiedot saa kohdassa 13. kerrottujen yhteystietojen mukaisesti.

12.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus tietojen oikaisuun toimittamalla puutteelliset tai virheelliset tiedot selvityksineen kohdassa 13. kerrottujen yhteystietojen mukaisesti. Mikäli rekisteröidyllä on käytössään Awanic Oy:n tarjoama sähköinen palvelukanava, voi hän päivittää omia tietojaan palvelujen mahdollistamissa rajoissa.

Rekisteröidyllä on myös oikeus käsittelyn rajoittamiseen sitä pyytäessään, kunnes tiedot on saatettu ajan tasalle.

12.3 Oikeus tietojen siirtoon

Rekisteröidyllä on oikeus itse antamiensa tietojen siirtoon toiseen järjestelmään, jos se on teknisesti mahdollista.

Siirtopyyntö voidaan esittää kohdassa 13. kerrottujen yhteystietojen mukaisesti.

12.4 Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista. Poistaminen on mahdollista voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Poistopyyntö voidaan esittää kohdassa 13. kerrottujen yhteystietojen mukaisesti.

12.5 Oikeus vastustaa automaattista päätöksentekoa mukaan lukien profilointi

Awanic Oy ei suorita automaattista päätöksentekoa henkilötietojen käsittelyssä.

12.6 Oikeus vastustaa evästeiden käyttöä

Awanic Oy:n digitaalisten palvelujen yhteydessä käytämme evästeitä. Palvelujen käyttöehdoissa on kerrottu evästeiden käytön estämisestä ja sen vaikutuksesta palveluun.

12.7 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, että hänen tietojaan on käsitelty tietosuojaselosteen ja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti, hänellä on oikeus valittaa toimivaltaiselle valvontaviranomaiselle.

Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:

Käyntiosoite: Ratapihantie 9 (6 krs.), 00520 Helsinki

Postiosoite: PL800, 00521 Helsinki

Vaihde: 029 566 6700

Sähköposti: tietosuoja@om.fi

13. Yhteydenotot

Rekisteröity voi oikeuksiensa toteuttamiseksi olla aina yhteydessä Awanic Oy:n tietosuojavastaavaan seuraavan osoitteen kautta:

Sähköposti: tietosuojavastaava@awanic.fi

Rekisteröidyn kannattaa varautua luotettavalla tavalla todistamaan henkilöllisyytensä.

Awanic Oy toteuttaa asiakkaan pyynnön, koskien rekisteröidyn oikeuksia, viimeistään kuukauden kuluessa pyynnön saamisesta ja pyytäjän tunnistamisesta, ellei ole erityistä syytä pidentää vastausaikaa.

Ostoskorisi on tyhjä

Huom! Luethan päivitetyt ehtomme. Tilauksen osaperuutus ei ole mahdollista niissä tilauksissa, joissa on hyödynnetty paljousalennusta.

Toimitusehdot

Päivitetty 10.07.2023

1. Yleistä

Näitä tilaus- ja toimitusehtoja sovelletaan tilauksiin, joissa asiakas tilaa Awanic Oy:ltä digitaalisia palveluita. Asiakkaan on hyväksyttävä nämä tilausehdot, jotta asiakas voi käyttää Awanic Oy:n tarjoamia digitaalisia palveluita.

Avaimet käteen -palvelu on Awanic Oy:n ylläpitämä ja tarjoama digitaalinen verkkokoulutuspalvelu, jossa LOVe (Lääkehoidon osaaminen verkossa) -verkkokurssit ovat asiakkaan käytössä tunnusten voimassaoloaikana. Avaimet käteen -palvelussa LOVe-verkkokurssien tilaaja vakuuttaa tilauksessa ilmoittamansa tiedot oikeiksi.

Tilaajalla tarkoitetaan asiakasta, joka tilaa verkkokaupasta LOVe-verkkokursseja Avaimet käteen -palveluna itselleen, muille henkilöille (esim. työntekijöilleen) tai muita verkkokaupan tuotteita.

Awanic Oy pidättää oikeudet tilaus- ja toimitusehtojen muutoksiin. Tilauksiin sovelletaan tilaushetkellä voimassa olevia toimitusehtoja. Toimitusehdot ovat näkyvissä https://verkkokauppa.laakeosaaminen.fi/ -verkkosivustolla sekä tilausvahvistuksessa. Digitaalisen palvelun tilaus astuu voimaan ostohetkellä. Maksu tapahtuu verkkokaupan kassatoiminnon kautta.

2. Hinta ja tuotetiedot

Lääkehoidon osaaminen verkossa -koulutus eli LOVe on pääsääntöisesti lääkehoidon koulutuksen saaneille laillistetuille ja nimikesuojatuille terveydenhuollon ammattihenkilöille suunnattu koulutuskokonaisuus. Lisätietoa LOVe-verkkokursseista ja niiden sisällöistä löytyy https://laakeosaaminen.fi/ -verkkosivulta.

Tilauksesta veloitetaan verkkokaupassa tilauksentekohetkellä näkyvä hinta. LOVe-verkkokurssien hinta perustuu voimassa olevaan hinnastoon, joka on nähtävissä palvelun verkkosivuilla osoitteessa http://laakeosaaminen.fi/#hinnasto. Hinta on nähtävillä ostoskorissa ennen maksutavan valintaan siirtymistä. LOVe-verkkokurssien ja muiden verkkokaupan tuotteiden hinnat ilmoitetaan arvonlisäverollisina (sisältävät arvonlisäveroa 24 %).

Asiakas on oikeutettu paljousalennukseen, kun kertatilauksen yhteissumma ylittää verkkokauppaan asetetun vähimmäissumman. Alennus lasketaan automaattisesti kertatilauksen loppusummasta. Alennusta ei voi saada jälkikäteen yhdistämällä useampia pienempiä tilauksia.

Awanic Oy voi muuttaa hintoja ennalta ilmoittamatta. Muutettuja hintoja sovelletaan hinnanmuutoksen voimaantulon jälkeen tehtyihin tilauksiin.

3. Maksaminen

Verkkokaupan maksunvälittäjänä toimii Paytrail Oy. Tilaajan on ilmoitettava laskutus- tai maksutiedot tilauksen yhteydessä. Tilaaja vastaa ilmoittamiensa laskutustietojen oikeellisuudesta. Jos laskutustiedot ovat puutteelliset, Awanic Oy:llä on oikeus perua tilaus. Tilaajalla on velvollisuus ilmoittaa tilauksen lisätiedoissa tarvittavat yksikkö- tai kustannuspaikkatiedot tai muut vastaavat tiedot, jotka tilaaja tai tilaajan edustama yritys edellyttää laskulle. Awanic Oy:llä ei ole velvollisuutta korjata laskuja virheellisten tai puutteellisten tietojen vuoksi.

Awanic Oy pidättää oikeuden keskeyttää asiakkaalta LOVe-verkkokurssien käyttöoikeuden, mikäli asiakkaan ilmoittamat laskutustiedot ovat virheelliset tai asiakas ei maksa Awanic Oy:n lähettämää laskua tilauksesta.

4. Palvelun toimittaminen

Avaimet käteen -palvelun (LOVe-verkkokurssit) toimittaminen:

 • Awanic Oy toimittaa käyttäjätunnuksen verkkokurssin suorittajalle tilauksessa ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen. Jokaisella verkkokurssin suorittajalla on oltava henkilökohtainen sähköpostiosoite. Awanic pyrkii toimittamaan tilatun palvelun viimeistään kahden arkipäivän kuluttua tilaushetkestä.
 • Awanic Oy vastaa käyttäjätunnuksen lähettämisestä tilaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen. Tilaaja vastaa ilmoitettujen sähköpostiosoitteiden toiminnasta.
 • Mikäli tilaus on puutteellinen eikä Awanic kykene toimittamaan tilausta, Awanic Oy:llä on oikeus perua tilaus.

Mikäli tilattuun verkkokurssiin sisältyy valvotusti suoritettavia tenttejä, Awanic Oy toimittaa tentin avaamiseen vaaditun salasanan ja tentinvalvontaohjeen tilauksessa ilmoitetun tentinvalvojan sähköpostiosoitteeseen.

5. Palvelun käyttö ja käyttöoikeus koulutusmateriaaliin

Tilattuja LOVe-verkkokursseja voi opiskella ja tenttiä tilatulla tunnuksella 180 vuorokautta käytön aloituksesta lukien. Käytön aloituksella tarkoitetaan suorittajan liittymistä tilatulle LOVe-kurssille. LOVe-verkkokursseja käytetään aina henkilökohtaisilla käyttäjätunnuksilla ja kurssien suorittaminen toisen henkilön puolesta on kielletty. LOVe-verkkokurssille tulee liittyä viimeistään kahden (2) vuoden kuluessa tilauksen toimittamisesta.

Asiakas tarvitsee palvelun käyttämiseen sähköpostiosoitteen, internet-yhteyden sekä nykyaikaisen internet-selaimen (esimerkiksi Google Chrome tai Microsoft Edge). Palveluntarjoaja ei ole vastuussa mahdollisesta asiakkaan laitteen ja LOVe-verkkokurssien yhteensopimattomuusongelmista. Asiakas voi tiedustella tarkempia tietoja yhteensopivuusvaatimuksista Awanic Oy:n asiakastuesta.

Mikäli palvelun käytössä ilmenee ongelmia, asiakas voi olla yhteydessä Awanic Oy:n asiakastukeen. Awanic Oy tekee ajoittain huoltotoimenpiteitä, jotka saattavat aiheuttaa hetkittäisiä käyttökatkoja palveluun. Jos Awanic Oy:n huoltotoimenpiteistä johtuva palvelun käyttökatko aiheuttaa asiakkaalle haittaa, voidaan asiakkaan käyttöoikeutta LOVe-verkkokurssilla jatkaa käyttökatkon keston verran. Awanic Oy ei vastaa kolmansien osapuolien aiheuttamista käyttökatkoista.

LOVe-verkkokurssien materiaali on tarkoitettu vain verkkokurssien osallistujien henkilökohtaiseen käyttöön. Materiaalin kopioiminen, levittäminen tai muu jakelu tai muu tekijänoikeuksia rikkova toiminta on ehdottomasti kielletty. Verkkokurssien sisältämien materiaalien omistusoikeus kuuluu Pohjois-Savon hyvinvointialueen Kuopion yliopistollisen sairaalan (KYS) sairaala-apteekille ja muulle mahdolliselle sisällöntuotantoon osallistuneelle taholle.

6. Virheet ja väärinkäytökset

Awanic Oy:llä on oikeus sulkea asiakkaan käyttäjätili, mikäli ostotilanteessa on hyödynnetty verkkomaksujen teknisiä virheitä tai ostoprosessissa on hyödynnetty alennuskuponkeja väärin perustein.

Awanic Oy:llä on oikeus sulkea asiakkaan käyttäjätili myös siinä tilanteessa, mikäli käyttäjätunnuksella havaitaan LOVe-koulutusmateriaalin tekijänoikeuksia rikkovaa toimintaa.

7. Tilauksen peruutus- ja vaihto-oikeus

    7.1 LOVe-verkkokurssien peruutusoikeus

Tilaajalla on oikeus peruuttaa kauppa 14 vuorokauden sisällä tilauksen toimittamisesta. Tilauksen toimittamisella tarkoitetaan käyttäjätunnuksen toimittamista osallistujalle sekä toimitusvahvistuksen toimittamista tilaajalle. Tilaajalla ei ole kaupan peruuttamisoikeutta, jos digitaalisen sisällön käyttäminen on aloitettu ennen peruuttamisajan päättymistä.

Tilauksen osaperuutus ei ole mahdollista niissä tilauksissa, joissa on hyödynnetty paljousalennusta. Tilaus on mahdollista peruuttaa kokonaan 14 vuorokauden sisällä tilauksen toimittamisesta, mikäli yhtäkään tilaukseen sisältyvää sisällön käyttöä ei ole aloitettu.

    7.2 LOVe-verkkokurssien vaihto-oikeus

Tilaajalla on vaihto-oikeus tilauksiinsa seuraavien ehtojen mukaisesti:

 • Tilattu käyttöoikeus LOVe-verkkokurssiin voidaan vaihtaa toiseen samanhintaiseen LOVe-verkkokurssin käyttöoikeuteen 60 vuorokauden sisällä tilauksen toimittamisesta, mikäli osallistuja ei ole aloittanut verkkokurssin käyttöä. Verkkokurssin käytön aloittamisen jälkeen vaihto-oikeus on voimassa 7 vuorokautta käytön aloittamisesta.
 • Tilatun LOVe-verkkokurssin käyttöoikeus voidaan vaihtaa toiselle osallistujalle 60 vuorokauden sisällä tilauksen toimittamisesta, mikäli osallistuja ei ole aloittanut verkkokurssin käyttöä. Verkkokurssin käytön aloittamisen jälkeen vaihto-oikeus on voimassa 7 vuorokautta käytön aloittamisesta.
 • Vaihto-oikeus päättyy yllä mainituista ehdoista poiketen välittömästi, jos osallistuja aloittaa LOVe-verkkokurssin tentin suorittamisen.
 • Kurssin vaihto-oikeutta voi käyttää vain kerran. Vaihto-oikeus päättyy, mikäli kurssi on ehditty vaihtamaan toiselle henkilölle.

Tilaaja voi käyttää peruutus- ja vaihto-oikeutta ilmoittamalla siitä kirjallisesti Awanic Oy:n asiakaspalvelun sähköpostiosoitteeseen lovetuki@awanic.fi.

8. Yhteystiedot

Palveluntarjoaja on Awanic Oy (Y-tunnus: 2190408–4).

 • Posti- ja käyntiosoite: Rautatienkatu 26 B 32 33100 Tampere
 • Sähköpostiosoite: lovetuki@awanic.fi.
 • Puhelinnumero: 010 2195 704 (arkisin klo 9.00–16.00, pl. juhlapyhät).